Η μαθησιακή υποστήριξη είναι η υπηρεσία που παρέχεται σε παιδιά που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες. Αποτελεί ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης, ειδικά σχεδιασμένο και προσαρμοσμένο στις εκπαιδευτικές ανάγκες και το μαθησιακό προφίλ του κάθε παιδιού. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθησιακές δυσκολίες ορίζονται σε γενικές και ειδικές. Στις ειδικές μαθησιακές περιλαμβάνονται η δυσλεξία, η δυσορθογραφία, η δυσγραφία, η δυσαναγνωσία, η δυσαριθμησία και η διαταραχή παραγωγής γραπτού λόγου. Στις γενικές υπάγονται οι μαθησιακές δυσκολίες που οφείλονται σε χαμηλό νοητικό, σε αναπτυξιακές διαταραχές και γλωσσικές διαταραχές, σε περιβαλλοντικούς παράγοντες (φτωχά ερεθίσματα από το οικογενειακό περιβάλλον), σε ΔΕΠ-Υ, σε σοβαρές αισθητηριακές διαταραχές (όραση, ακοή), σε ανεπαρκή σχολική εκπαίδευση κ.α.