Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη, η οποία έχει ως γνωστικό αντικείμενο τη μελέτη, την έρευνα και την εφαρμογή επιστημονικών γνώσεων γύρω από την Επικοινωνία, τη Φωνή, την Ομιλία, το Λόγο, τη μη Λεκτική Επικοινωνία και τις διαταραχές των καταποτικών κινήσεων του στοματοφάρυγγα.  Σκοπός της λογοθεραπείας είναι η  πρόληψη, η πρόγνωση, η διάγνωση και η θεραπεία/αποκατάσταση των  διαταραχών λόγου (προφορικού και μη), ομιλίας, επικοινωνίας, φωνής, σίτισης και κατάποσης. Στοχεύει στην ανάπτυξη της εξωλεκτικής και λεκτικής επικοινωνίας, στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου και την ενίσχυση της σημασιολογίας, στη βελτίωση του εκφραστικού λόγου, στην ενίσχυση της καταληπτότητας της ομιλίας, στην ομαλή ένταξη του παιδιού στο σχολικό περιβάλλον και στη συναισθηματική του ωρίμανση.